22 травня  2015 року

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту регуляторного акту – рішення Доброжавіської сільської ради " Про  встановлення ставок  земельного  податку  на території Доброжавіської сільської ради на 2016 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Доброжавіської сільської ради „ Про  встановлення ставок  земельного  податку  на території Доброжавіської сільської ради» на 2016 рік ” підготовлено згідно з вимогами Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» змінився порядок оподаткування земельних ділянок. Плата за землю, як складова податку на майно включена до переліку місцевих податків.

        Особливістю є те, що місцеві податки встановлюються рішенням сільських, селищних та міських рад. При цьому плата за землю, є обов’язковою для встановлення місцевими радами.

Своєчасна сплата земельного податку є одним з обов’язків землекористувачів та землевласників земельних ділянок. Внаслідок прийняття рішення  Доброжанівської сільської  ради «Про встановлення  ставок  земельного  податку  на території Доброжанівської сільської ради» буде розв'язана проблема визначення на законних підставах розміру земельного податку для сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території Доброжанівської сільської ради.

Проблема є дуже важливою, бо розміри ставок земельного податку прямо впливають на надходження до місцевого бюджету. Досягнення встановлених цілей, запропонованим регуляторним актом дає можливість визначити обсяг надходжень до місцевого бюджету

2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню ставок земельного податку за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Встановити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів без прийняття відповідного регуляторного акту не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства.

Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту відповідно до норм чинного законодавства.

На теперішній час регуляторний акт по встановленню ставок земельного податку відсутній, тому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою внесення змін до діючого регуляторного акту.

3. Цілі державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

-  встановлення соціально - справедливих розмірів ставок земельного податку за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- дає можливість визначити обсяг надходжень до місцевого бюджету.

4. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

4.1.  Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення ставок земельного податку.

4.2. Друга альтернатива - прийняття розміру ставок на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (землевласників) не зможе сплачувати земельний податок, що призведе до збільшення заборгованості та підвищить податкове навантаження на платників податку.

4.3. Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття запропонованого акту, який встановлюватиме ставки земельного податку на території міської ради, врахувавши особливості ставок, які діяли до прийняття ЗУ від 28.12.2014 № 71- VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу  України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» для окремих категорій земель в залежності від цільового призначення.

5. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Обраний спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинним законодавством визначено, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір ставок земельного податку .

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту – рішення міської ради “ Про встановлення ставок земельного податку на території Курахівської міської ради» дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого  регуляторного акту

З прийняттям рішення:

- упорядкується встановлення ставок земельного податку на території Доброжанівської сільської ради

-   виконаються  вимоги пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу;

- можливість планування та прогнозування надходжень від податків при  формуванні сільського бюджету.

7. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Згідно Податкового кодексу України до повноважень органів місцевого самоврядування належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку на території сільської ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Доброжанівської сільської ради.

Невідкладне оприлюднення проекту регуляторного акту на офіційному сайті в мережі інтернет з метою громадського обговорення, надання зауважень та пропозицій від громадськості.

8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

- спрощення та удосконалення порядку визначення ставок земельного податку;

- поповнення бюджету міста;

- здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від сплати за землю при формуванні міського бюджету;

- простота і доступність даного регуляторного акту.

9. Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

   
Сфери
Переваги
Втрати

Орган місцевого самоврядування -   виконання вимог пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу;
- можливість планування та прогнозування надходжень від податків при  формуванні міського бюджету.
Незначні організаційні витрати, пов’язані з прийняттям та впровадженням рішення.

Фізичні та юридичні особи, які землевласниками (землекористувачами) на території Доброжанівської сільської ради
  можливість впливу на визначення розмірів ставок податків та зборів під час обговорення, до їх затвердження сільською радою;
- визначення чітких розмірів податків та зборів та механізмів їх сплати.
сплата податків та зборів за ставками, що будуть затверджені сільською радою.

Потенційні інвестори з інших регіонів можливість порівняння ставок податків та зборів з іншими адміністративними одиницями та вирішення питання початку бізнесу у найбільш привабливому регіоні Відсутні

Фізичні та юридичні особи, які планують бути землевласниками (землекористувачами)
можливість порівняння ставок податків з іншими адміністративними одиницями та вирішення питання початку бізнесу у найбільш привабливому регіоні можливість заздалегідь розрахувати розміри можливих податків і врахувати усі ризики Відсутні

Мешканці, що проживають на території Доброжанівської сільської ради додаткові надходження до місцевого бюджету дозволять більше виділяти більше коштів на соціально-економічний розвиток міста, зокрема ремонт доріг, облаштування дитячих майданчиків тощо.    Відсутні

       

Таким чином прийняття даного рішення не потребує фінансових витрат з місцевого бюджету.  Головним результатом прийняття цього акту є встановлення ставок земельного податку та відповідність його чинному законодавству.

10. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з бюджету міста. Адміністрування плати за землю проводиться Державною податковою інспекцією. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено.

11. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування. При настанні зазначених подій до регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни.

12. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Запропоноване рішення  Доброжанівської сільської ради встановлюється строком на 1 рік (на 2016рік), з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин або подовження його строку дії.

13. Визначення показників результативності цього регуляторного акту .

Дане рішення окремо визначених показників не матиме. Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акту є:

- розмір надходжень від сплати земельного податку після прийняття цього рішення;
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення.

14. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

        Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних даних. 
   Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.06.2016 р.. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 15.09.2016р. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не здійснюватиметься.
Секретар сільської ради                                                                     Н.Я.Лисейко